Personuppgiftspolicy

C.L. Seifert AB (”vi”, ”oss”) tar seriöst på den personliga integriteten hos alla våra kunder (”dig”, ”dina”). Vi är måna om att din rättigheter respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, däribland Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679  (Dataskyddsförordningen (GDPR)), Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (Dataskyddslagen) samt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett tydligt och transparent beskriva hur och varför vi behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Definitioner

Med personuppgifter avses varje upplysning som direkt eller indirekt går att härleda till en person, såsom namn, personnummer m.m.

Med behandling avses all typ av åtgärd beträffande personuppgifter, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begräsning, radering eller förstöring.

Personuppgiftsansvarig

C.L. Seifert AB, org.nr.: 556752-8285

Adress: Box 2030, 211 65 Malmö, Sverige

Telefonnummer: 031 – 387 87 00

E-postadress: info@clseifert.se

Vilka personuppgifter samlar vi in från dig?

När du anmäler dig via vår hemsida sparar vi följande uppgifter om dig:

Klassnamn

För- och efternamn

Telefonnummer

E-postadress

Adress

Syftet med, och de legala grunderna för, vår behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter dels i syfte att kunna fullfölja vårt avtal med dig och dels utifrån vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera med dig. Vi använder oss endast av de personuppgifter du meddelat oss i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter som du lämnar via hemsidan används för att kunna hantera din beställning, fakturering, leverans och marknadsföringsåtgärder. Kommunikation kan ske via brev, e-post eller SMS.

Marknadsföring

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller skapar ett konto kan vi med ditt godkännande även använda din e-postadress och telefonnummer i syfte att kunna skicka ut reklam och marknadsundersökningar. Marknadsförings- och nyhetsutskick relaterade till tidigare beställningar vilar på vårt berättigade intresse och du kan när som helst avbryta utskicken genom att antingen avsluta prenumerationen via e-post eller genom att ta bort ditt konto.

Rättslig skyldighet

Vi kan ha en rättslig skyldighet att spara vissa av de personuppgifter vi har om dig enligt tillämplig lagstiftning, exempelvis Bokföringslagen (SFS 1999:1078).

Cookies

Webbplatsen använder ”cookies”, som är en textfil som lagras på din dator, mobil eller mobil. Denna fil används för att komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod, t.ex. virus.

När du besöker vår webbplats samlas information om dig som används för att anpassa och förbättra innehållet och öka värdet av våra annonser på Facebook etc. Om du inte vill samla information ska du ta bort dina cookies och undvika ytterligare användning av webbplatsen. Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se guiden: http://minecookies.org/cookiehandtering. Nedan har vi utarbetat vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till dem.

Om du tar bort eller blockerar cookies kan du riskera att webbplatsen inte fungerar korrekt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Webbplatsen innehåller cookies från tredje part som kan variera till en viss grad:

Google

Facebook

Hotjar

Vi samlar och bearbetar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du uttryckligen samtycker till detta och godkänner informationen kommer vi också att behandlas: Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och betalningsinformation. Detta kommer normalt att vara kopplat till skapandet av inloggning eller inköp på webbplatsen.

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du nås av, klick på webbplatsen, geografiskt läge, kön och ålderssegment etc. lämnas ut till tredje part i den mån denna information är känd. Informationen används för att samla in statistik samt för att förbättra webbplatsen.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för att lagra och bearbeta delar av data. Dessa hanterar endast data och information på vår vägnar och får inte användas för tredje parts egna ändamål.

Mottagare av personuppgifter

Mottagare av dina personuppgifter kan vara  vårt eget bolag, våra systerbolag (som ingår i samma koncern) samt någon av våra samarbetspartners för betalning och leverans för att genomföra mellan oss överenskomna avtal. Behandling av vissa uppgifter kan således ske hos någon av våra samarbetspartners och systerbolag i den mån sådana är engagerade för fullgörandet av avtalet mellan dig som kund och bolaget. Vi kan även få tillgång till dina personuppgifter från någon av ovan angivna parter utan att du direkt har givit dem till oss.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt med hänsyn till ovan angivna ändamål och vi raderar alltid dina personuppgifter när det inte längre finns en legal grund att behålla dem. Personuppgifter som du har angett kommer som regel att sparas så länge du har ditt konto hos oss. Din e-postadress och telefonnummer kan komma att sparas under en tid efter att du har avslutat ditt konto för nyhetsutskick och marknadsföring under förutsättning att du har godkänt detta

Säkerhet

Vi behandlar de personuppgifter som är anförtrodda oss på ett säkert sätt. Skydd finns mot intrång och förstörelse av personuppgifter och vi vidtar kontinuerligt tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska riskerna med detta.

Vilka är dina rättigheter?

Som registrerad har du en mängd rättigheter avseende dina personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Dessa är mer utförligt förklarade i GDPR och inkluderar din rätt

att av personuppgiftsansvarige begära tillgång till dina personuppgifter,

att begära rättelse eller radering av personuppgifter

att i vissa fall begära begränsning av behandling som rör dig,

att invända mot behandling, samt

till dataportabilitet. Rätten till dataportabilitet innebär att du i vissa fall har rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll.

Frågor

Om du har några frågor eller vi utöva någon av dina rättigheter avseende dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss på info@clseifert.se.

Klagomål

Du har alltid rätt att inge eventuella klagomål till Datainspektionen. Ytterligare information finns på Datainspektionens webbplats, www.datainspektionen.se